กรณีบัตรสูญหาย

เมื่อบัตรสูญหายหรือถูกขโมย โปรดแจ้งอายัดบัตรทันที ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-088-2555

บัตรชำรุด

กรณีบัตรชำรุดภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปิดใช้บัตรผู้ถือบัตรสามารถติดต่อร้านค้าจำหน่ายบัตร เพื่อจัดส่งบัตรเข้าตรวจสอบความเสียหาย

 • กรณีบัตรชำรุด เกิดจากความบกพร่องนั้นเกิดจากขั้นตอนการผลิต บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนบัตรใหม่ ดังนี้
  1. บริษัทจะออกบัตรใหม่ พร้อมทำการโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรตามจำนวนที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระบบของบริษัทและสิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรที่ชำรุดเข้าบัตรใหม่
  2. บริษัทจัดส่งบัตรใหม่ให้แก่ร้านค้าจำหน่ายบัตร
  3. ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อขอรับบัตรใหม่ได้ ณ ร้านค้าจำหน่ายบัตร
 • กรณีบัตรชำรุด เกิดจากผู้ถือบัตร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนบัตรใหม่
  1. ผู้ถือบัตรประสงค์จะใช้บัตร - สามารถซื้อบัตรใหม่และแจ้งทางร้านค้าจำหน่ายบัตรเพื่อขอโอนมูลค่าเงินคงเหลือ และสิทธิประโยชน์ในบัตรที่ชำรุด - บริษัทจะดำเนินการขอโอนมูลค่าเงินคงเหลือที่เท่ากับจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในระบบของบริษัทและสิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรที่ชำรุดไปยังบัตรใหม่
  2. ผู้ถือบัตรไม่ประสงค์จะใช้บัตร - สามารถแจ้งทางร้านค้าจำหน่ายบัตรเพื่อขอโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรที่ชำรุด - บริษัทจะดำเนินการโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรเท่าจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในระบบของบริษัทไปยังบัญชีธนาคารตามที่ผู้ถือบัตรตามที่ได้แจ้งไว้ แต่จะไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ จัดเก็บอยู่ในบัตรที่ชำรุด โดยบริษัทจะทำการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามอัตราที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายเอกสาร “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”

กรณีบัตรชำรุดหลัง 15 วัน นับจากวันที่มีการเปิดใช้บัตร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนบัตรใหม่ และจะดำเนินการดังนี้

 1. ผู้ถือบัตรประสงค์จะใช้บัตร
  • - สามารถซื้อบัตรใหม่และแจ้งทางร้านค้าจำหน่ายบัตรเพื่อขอโอนมูลค่าเงินคงเหลือ และสิทธิประโยชน์ในบัตรที่ชำรุด
  • - บริษัทจะดำเนินการขอโอนมูลค่าเงินคงเหลือที่เท่ากับจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในระบบของบริษัทและสิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรที่ชำรุดไปยังบัตรใหม่
 2. ผู้ถือบัตรไม่ประสงค์จะใช้บัตร
  • - สามารถแจ้งทางร้านค้าจำหน่ายบัตรเพื่อขอโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรที่ชำรุด
  • - บริษัทจะดำเนินการโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรเท่าจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในระบบของบริษัทไปยังบัญชีธนาคารตามที่ผู้ถือบัตรตามที่ได้แจ้งไว้ แต่จะไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ จัดเก็บอยู่ในบัตรที่ชำรุด โดยบริษัทจะทำการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามอัตราที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายเอกสาร “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”

บัตรหมดอายุ

กรณี ซื้อบัตรใหม่

 1. ซื้อบัตรใหม่ภายใน 30 วัน นับจากบัตรหมดอายุ
 2. ลงทะเบียนสมัครบัตร โดยการกรอกข้อมูลในเอกสารที่แนบมาพร้อมบัตรให้ครบถ้วน ณ จุดจำหน่ายบัตร
 3. แจ้งความประสงค์เพื่อขอโอนมูลค่าเงินคงเหลือและสิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรเก่า
 4. บริษัทจะดำเนินการโอนมูลค่าเงินคงเหลือที่เท่ากับจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในระบบของบริษัทและสิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรเก่าไปยังบัตรใหม่

กรณี ไม่ซื้อบัตรใหม่ และประสงค์ขอเงินคืน

 1. แจ้งความประสงค์จะขอเงินคืน ณ ร้านค้าจำหน่ายบัตร พร้อมส่งมอบบัตรเก่า
 2. บัตรเก่าจะถูกจัดส่งมาที่ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด
 3. บริษัทจะดำเนินการโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรเท่าจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในระบบของบริษัทไปยังบัญชีธนาคารตามที่ผู้ถือบัตรตามที่ได้แจ้งไว้ แต่จะไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บ อยู่ในบัตรที่ชำรุด โดยบริษัทจะทำการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามอัตราที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายเอกสาร “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”