บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 27 ห้อง 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 • โทรศัพท์ 0-2856-2000
 • โทรสาร 0-2856-2001

Call Center 0-2088-2555 เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

FAQs

บัตรออลล์สมาร์ทเพย์ คือ (all smart pay) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ พรีเพด (Prepaid) ที่ผู้ถือบัตรสามารถเติมเงินได้ตั้งแต่ 50-49,999 บาท ที่ เซเว่นอีเลฟเว่น ทั่วประเทศ เพื่อนำไปซื้อสินค้า ค่าบริการ แทนการชำระด้วยเงินสด ณ ร้านค้าเครือข่าย ที่มีตราสัญลักษณ์วีซ่า

สามารถใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่เป็นจุดรับบัตร all smart pay และร้านค้ารับบัตร VISA ที่มีให้บริการมากกว่า 4 แสนร้านค้าทั่วประเทศ

 • 1. ซื้อบัตรออลล์สมาร์ทเพย์ ณ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านค้าที่ร่วมโครงการ
 • 2. เติมเงินลงบัตร ณ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
 • 3. ชำระค่าสินค้า/บริการ โดยการแตะบัตรที่เครื่องรับบัตร ที่มีตราสัญลักษณ์วีซ่า ไม่กี่วินาที การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
 • 4. รอรับใบเสร็จ ซึ่งจะระบุเงินคงเหลือในบัตร

ผู้ถือบัตรสามารถทราบผลการตรวจสอบยอดเงินดังกล่าวได้ทันทีจากใบสลิปบันทึกรายการทุกครั้งที่มีการเติมเงินลงในบัตร ณ ร้าน 7-Eleven /จุดบริการอื่นที่บริษัทกำหนด หรือผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า

ณ ร้าน 7-Eleven หรือจุดบริการอื่นที่บริษัทกำหนด

ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ของตราวีซ่า หรือร้านค้าที่บริษัทกำหนด

ตามวันหมดอายุที่ระบุบนหน้าบัตร

บัตรหมดอายุไม่สามารถเติมเงินหรือใช้จ่ายได้

วิธีดำเนินการ

 • 1. ซื้อบัตรใหม่ตามราคา ณ จุดให้บริการ
 • 2. ผู้ถือบัตรติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
 • 3. บริษัทจะดำเนินการโอนมูลค่าเงินคงเหลือเข้าบัตรใหม่ให้ผู้ถือบัตร

กรณีบัตรชำรุด ซึ่งบริษัทตรวจสอบตามมาตรฐานของบริษัทแล้วพบว่า ความชำรุดบกพร่องนั้นเกิดจากขั้นตอนการผลิต บริษัทจะดำเนินการดังนี้

ก. ออกบัตรใหม่
บริษัทจะออกบัตรใหม่ให้กับผู้ถือบัตร พร้อมถ่ายโอนข้อมูลของสิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรที่ชำรุดเข้าบัตรใหม่ โดยบริษัทจะจัดส่งบัตรใหม่ให้แก่ผู้ถือบัตรตามที่อยู่ซึ่งผู้ถือบัตรได้แจ้งไว้กับบริษัท
ข. มูลค่าเงินคงเหลือในบัตร
บริษัทจะทำการโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรตามจำนวนที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระบบของบริษัทไปยังบัตรใหม่ของผู้ถือบัตร

 • - กรณีบัตรชำรุดอันเนื่องมาจากเหตุภายนอกที่มิใช่ความผิดของบริษัท หรือเกิดจากผู้ถือบัตรกระทำด้วยตนเอง  ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนบัตรใหม่ และจะดำเนินการดังนี้

ก.     บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบว่าบัตรชำรุดดังกล่าวไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท
ข.    กรณีผู้ถือบัตรประสงค์จะซื้อบัตรใหม่ บริษัทจะทำการโอนมูลค่าเงินคงเหลือเท่ากับจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในระบบของบริษัทและสิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรไปยังบัตรใหม่ของผู้ถือบัตร
ค.กรณีผู้ถือบัตรไม่ประสงค์จะซื้อบัตรใหม่และประสงค์จะยกเลิกบัตร ให้ผู้ถือบัตรส่งเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารแนบท้ายตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรมายังบริษัท โดยบริษัทจะทำการโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรเท่าจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในระบบของบริษัทไปยังบัญชีธนาคารตามที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งความประสงค์ไว้ แต่จะไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตร โดยบริษัทจะทำการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามอัตราที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
ง.ในส่วนสิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรที่ชำรุด หากผู้ถือบัตรซื้อบัตรใหม่ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท เพื่อขอให้บริษัทโอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ในบัตรที่ชำรุดไปยังบัตรใหม่ได้

กรณีบัตรชำรุดหลังจากครบกำหนดเวลา 15 วัน นับจากวันที่มีการเปิดใช้บัตร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนบัตรใหม่ให้ และจะดำเนินการดังนี้

 • - กรณีผู้ถือบัตรประสงค์จะซื้อบัตรใหม่ บริษัทจะทำการโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรที่ปรากฏอยู่ในระบบของบริษัทไปยังบัตรใหม่ของผู้ถือบัตร
 • - กรณีผู้ถือบัตรไม่ประสงค์จะซื้อบัตรใหม่ บริษัทจะทำการโอนมูลค่าเงินคงเหลือที่ปรากฏอยู่ในระบบของบริษัทไปยังบัญชีธนาคารตามที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งความประสงค์ไว้ แต่จะไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตร
 • - สิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรที่ชำรุด หากผู้ถือบัตรซื้อบัตรใหม่ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทเพื่อขอโอนสิทธิประโยชน์ ที่ยังคงเหลืออยู่ ในบัตรที่ชำรุดไปยังบัตรใหม่ได้

เมื่อบัตรหายหรือถูกขโมย โปรดแจ้งอายัดบัตรในทันที ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-088-2555